Kundaliniyogavärlden i omfattande förändringsprocess


Kundaliniyogavärlden i omfattande förändringsprocess

Kundaliniyoga är en yogapraktik för att med ökad medvetenhet genom yogans tekniker skapa förutsättningar för att föra sig själv genom livet i ett sannare förhållande till sig själv och världen, omfamnande alla aspekter av oss själva. Kundaliniyoga praktiseras globalt av många människor som upplever dessa tekniker som transformerande och stöttande på sin väg genom livet. Inte minst i västvärlden där Yogi Bhajan i slutet av sextiotalet började undervisa i Nordamerika. Han grundade flera organisationer bland andra de som utbildar och certifierar kundaliniyogalärare samt förvaltar kunskap om kundaliniyoga. Yogan registrerades under varumärket ”Kundaliniyoga as taught by Yogi Bhajan®”. Han dog 2004.

I början av 2020 publicerades en bok av Pamela Saharah Dyson som bl a beskrev hennes nära relation till Yogi Bhajan, dennes maktmissbruk och utnyttjande. Hon var en av de närmaste medarbetarna under sjuttiotalet. Boken öppnade möjligheten för fler att träda fram och berätta om övergrepp, missförhållanden och maktmissbruk. Organisationerna har sedan dess kontinuerligt arbetat med att bearbeta det som har hänt samt att hantera den kris som utlöstes, för direkt drabbade, medarbetare inom organisationerna, kundaliniyogalärare, utbildare med flera.

Om du är intresserad av hur denna process hanteras och vad som hitintills hänt så kan du läsa om det på denna hemsida där det konsultteam som arbetar med organisationerna och de överlevare som drabbats, Just Outcomes, beskriver processen, dess olika faser och kontinuerligt uppdaterar. Konsulterna arbetar med Restorative Justice, en metod för att läka kriser för och med alla inblandade. Projektet kallas Compassionate Reconciliation. Här finns även länkar och hänvisningar till den rapport som ligger till grund för det vidare arbetet.

Den stora majoriteten av kundaliniyogalärare, både de som valt att lämna organisationerna och de som valt att stanna kvar i uppbyggnadsarbetet tar starkt avstånd från trakasserier, sexuella övergrepp, maktmissbruk och andra kränkande beteenden som utförts av olika individer och riktar stark kritik mot kulturer och strukturella hierarkier som möjliggjort dessa. Dessa lärare hyser stor empati med de drabbade.

Som deltagare i ett kundaliniyogapass skall du känna dig trygg och veta att sådana beteenden som rapporterats bedöms förkastliga och att kundaliniyogalärare certifierade av KRI praktiserar under etiska regler och professionalitet. Olagliga beteenden skall anmälas till polisen. Du kan också anmäla till EPS, Ethics and Professional Standards när ärendet är gränsöverskridande, för att få stöd och råd till vidare handläggning, och kan ligga till grund för granskning av läraren.

SKY verkar bland annat för att:
 • lärarutbildningarna med KRI och lärarföreningen IKYTA (International Kundalini Yoga Teacher Association) frikopplas och inte associeras vare sig ekonomiskt eller organisatoriskt med religiösa organisationer.
 • varumärket ”Kundaliniyoga as taught by Yogi Bhajan®” ändras.

 

Här beskrivs i korthet vad som skett hitintills och pågår just nu:

 • En kommission tillsattes sammansatt av representanter för alla organisationer för att bemöta anklagelserna, skapa en transparent process och hitta en gemensam väg framåt, CRT, Collaborative Response Team. Här ser du arbetet de genomförde.
 • En oberoende konsultgrupp, An Olive Branch, fick sedan i uppdrag att ta emot de vittnesmål och berättelser som följde efter bokpubliceringen av ”A White Bird in a Golden Cage” och publicerade en offentlig rapport över dessa. Mängder av samtal och intervjuer utfördes på olika nivåer.
 • Rapporten publicerades offentligt, den hittar du här. Vi varnar för detaljerade övergreppsbeskrivningar.
 • Rapporten konkluderade att händelserna som rapporterades var mer sannolika att ha inträffat än inte.
 • Organisationerna tog avstånd och fördömde Yogi Bhajans agerande och bekräftar de som varit utsatta. Läs här t ex från 3HO, från KRI.
 • Därefter anlitades en annan oberoende krishanteringsgrupp, Just Outcomes, för att vägleda organisationerna genom krisen och söka efter nya strukturer på rekommendation av utredarna. Processen benämns Compassionate Reconciliation.
 • En informationshemsida skapades så att processens gång är tillgänglig och uppdaterad och tillgänglig för alla. Längst ned på dess sida kan du prenumerera på uppdateringar.
 • Stora delar av styrelserna i de olika organisationerna har förnyats. Stor vikt har lagts vid bred representation och mångfald – geografiskt, ålder, könsidentitet, ursprung, språk etc.
 • KRI (Kundalini Research Institute, den organisation som står bakom lärarutbildningarna) skapade en ny demokratisk ordning i ATA (Aquarian Teacher Academy som utbildar lärarutbildare) där det beslutande organet nu är lärarutbildarna själva genom att träffas i forum digitalt, diskutera material, framtagande av förslag och demokratisk röstning av beslut. Just nu behandlas en omarbetning av etiska grundregler för yogalärare i en strävan att förebygga framtida överträdelser.
 • En första omarbetning av lärarmanualen genomfördes och ytterligare en revidering är pågående.
 • En grupp har utsetts för att arbeta på att kartlägga historia bakom kundaliniyoga och Yogi Bhajan.
 • KRI har utfärdat nya certifikat för de som önskar där Yogi Bhajans namn inte är med.
 • Moderorganisationen SSS Corp, (Siri Singh Sahib Corporation) bekostar psykoterapi för de överlevande/drabbade.
 • En kommission är i skapande som skall fungera som rådgivande grupp för framtidens förändringar av organisationernas beslutsprocesser, strukturer och innehåll. Kommissionen kommer att bestå av 1-2 representanter ur totalt 14 grupper som representerar olika delar av organisationerna: överlevare, andra generationen som växt upp inom sikhisk gemenskap, skolelever från Miri Piri – Indien, yogalärare, kritiska yogalärare utanför organisationerna, företagen etc.
 • Inbjudan till olika samtal och diskussioner har skett kontinuerligt sedan februari 2020 och pågår fortfarande i olika konstellationer.

 

SKY, Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund,
Ideell förening för KRI-certifierade kundaliniyogalärare i Sverige

sky@kundaliniyoga.nu